Health Tips for a Healthy Lifestyle Blog collects information on Health Care Tips, Daily Health Tips for Women, Men, Children

ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம்

1

பட்டப்படிப்புப் பயிற்சி (ஆண் / பெண்)

1. ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக் கழகத்தில் பட்டப்படிப்புப் பயிற்சிக்காக பொருத்தமான தகுதிவாய்ந்த இலங்கையரிடமிருந்து (ஆண்ஃ பெண்) விண்ணப்பங்கள் 2012, சனவரி 29 ஆந் திகதி முதல் 2012, பெப்புருவரி 29 ஆந் திகதிவரை கோரப்படுகின்றன.

2. ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகம், பட்டங்கள் தொடர்பிலான கற்கைகளின் நூற்கல்வி மற்றும் இராணுவ கூறுகள் ஆகியவற்றை வெற்றிகரமாக முடித்தவர்களுக்கு, 1981 ஆம் ஆண்டின் 68 ஆம் இலக்க, ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புக் கல்வி நிறுவன சட்டம், மற்றும் அச்சட்டத்தின் கீழான திருத்தங்கள் ஆகியவற்றினால் பட்டங்கள் வழங்குவதற்கு தத்துவங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பல்கலைக்கழகமாகும்.

3. இப்பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கான உரிய பட்டதாரி பாடநெறிகள் மருத்துவப் பிரிவுக்கு ஐந்து வருட காலத்தையும், எந்திரவியல் பிரிவுக்கு நான்கரை வருட காலத்தையும், தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழி நுட்பம் மற்றும் சட்டம் ஆகிய பிரிவுகளுக்கு நான்கு வருட காலத்தையும், முகாமைத்துவ தொழில்நுட்பச் சேவைகள், தேவைகள், விநியோகங்கள், ஒழுங்கமைப்பு முகாமைத்துவம் மற்றும் சமூகக் கற்கைகள் ஆகிய பிரிவுகளுக்கு மூன்று வருட காலத்தையும் கொண்டிருக்கும்.

3.1 தெரிவுக்காக நடத்தப்படும் மூன்று நேரடிப் பரீட்சைகளில் பெறப்பட்ட சராசரிப் புள்ளிகளினதும் மற்றும் ஒவ்வொரு படைப் பிரிவுகளிலும் தேவைப்படும் வெற்றிடங்களினதும் மீது மூன்று படைகளுக்கான பயிலுனர்களின் ஒதுக்கீடு அடிப்படையைக் கொண்டிருக்கும். பட்டங்களை வெற்றிகர மாக முடித்துக்கொண்ட பின்னர் இலங்கை தரைப்படை, கடற்படை, விமானப்படை ஆகியவற்றின் கிரமமான படைகளில் பயிலுனர்கள் பாரப்படுத்தப்படுவார்கள்.

3.2 பட்டங்களின் நூற்கல்வி மற்றும் இராணுவ பயிற்சிக் கூறுகளை வெற்றிகரமாக முடிக்கின்றதன் மீது பிரயோகிக் கத்தக்கவாறு மருத்துவம் மற்றும் சத்திர சிகிச்சையில் இளமாணி (எம். பீ. பீ. எஸ்.), எந்திரவியல், தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம், முகாமைத்துவ தொழில்நுட்பச் சேவைகள், தேவைகள், விநியோகங்கள் ஒழுங்கமைப்பு முகாமைத்துவம் மற்றும் சமூகக் கற்கைகள் ஆகியவற்றில் விஞ்ஞான இளமாணி (பீ.எஸ்.சி) பட்டம் அல்லது சட்டத்தில் இளமாணி ஆகியன உத்தியோக பயிலுனர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

3.3 சகல பட்டத் திட்டங்களும் ஆங்கில மொழியில் நடத்தப்படும்.
3.4 தெரிவுசெய்யப்படும் தேருநர்கள் பின்வரும் இளமாணிப் பட்டத் திட்டங்களில் ஒன்றைப் பின்பற்ற வேண்டும் :

(அ) மருத்துவம் மற்றும் சத்திரசிகிச்சை இளமாணி

(எம். பீ. பீ. எஸ்.) – ஐந்து வருட பாடநெறி (ஆண்ஃ பெண்).- 2011 இல் க. பொ. த. (உ. த.) பரீட்சையில் உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவில் (உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல்) மூன்று (3) பாடங்களில் சித்தி அடைந்ததுடன் பல்கலைக்கழக அனுமதி (ஆம்) உடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள் ஆகும்.

(ஆ) சிவில்ஃ பொறிமுறைஃ மின் மற்றும் இலத்திரனியல்ஃ இலத்திரனியல் மற்றும் தொலைதொடர்புஃ கடல்சார் மற்றும் விமானம் ஓட்டுதல் இளமாணி

(பீ.எஸ்சி.)- நான்கரை வருட பாடநெறி (ஆண் மட்டும்).- க. பொ. த. (உ. த.) பரீட்சையில் கணிதப் பிரிவில் (இரசாயன வியல், பௌதீகவியல் மற்றும் இணைந்த கணிதம்) மூன்று பாடங்களில் சித்தி அடைந்ததுடன் பல்கலைக்கழக அனுமதி (ஆம்) உடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள் ஆகும்

(இ) தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் இளமாணி (பீ. எஸ். சீ.) – நான்கு வருட பாடநெறி (ஆண்ஃ பெண்).- க. பொ. த. (உ. த.) பரீட்சையில் ஏதாவது ஒரு பிரிவில் மூன்று

(3) பாடங்களில் சித்தி அடைந்ததுடன் பல்கலைக்கழக அனுமதி (ஆம்) உடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள் ஆகும்.

(ஈ) சட்டத்தில் இளமாணி (எல்எல்.பீ) – நான்கு வருட பாடநெறி (ஆண்ஃ பெண்).- க. பொ. த. (உ. த.) பரீட்சையில் பின்வரும் பாடங்களில் ஏதாவது மூன்று (3) பாடங்களில் சித்தி அடைந்ததுடன் பல்கலைக்கழக அனுமதி (ஆம்) உடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள் ஆகும் :

(உ) முகாமைத்துவ தொழில் நுட்ப விஞ்ஞானங்கள் இளமாணி (பீ. எஸ்சி.) – மூன்று வருட பாடநெறி (ஆண்ஃ பெண்) க. பொ. த. (உ. த.) பரீட்சையில் உயிரியல் விஞ்ஞானம் அல்லது கணிதப் பிரிவில் மூன்று (3) பாடங்களில் சித்தி அடைந்ததுடன் பல்கலைக்கழக அனுமதி (ஆம்) உடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள் ஆவர்.

(ஊ) சமூக கற்கைகள், இளமாணி (பீ. எஸ்சி.) – மூன்று வருடப் பாடநெறி (ஆண்ஃ பெண்) க. பொ. த. (உ. த.) பரீட்சையில் வர்த்தப் பிரிவில் பின்வரும் பாடங்களில் ஏதாவது மூன்று (3) பாடங்களில் சித்தி அடைந்ததுடன் பல்கலைக்கழக அனுமதி (ஆம்) உடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள் ஆவர் :

3.5 தெரிவுசெய்யப்பட்ட தேருனர்கள் ஆங்கிலம், முகாமைத்துவம், சட்டம், சர்வதேசக் கற்கைகள் மற்றும் இராணுவ கற்கைகள் உட்பட சம்பந்தப்பட்ட பட்டத் திட்டங்கள் தொடர்பாக பலதரப்பட்டதும் பொதுவானதும் விசேடமானதுமான பாடங்களைப் பின்பற்றுமாறு வேண்டப்படுவர்.

3.6 தமது பட்டத்திட்டத்தின்போது பௌதீக அபிவிருத்தி, தேகாப்பியாசம், ஆயுதப் பயிற்சி மற்றும் தலைமைத்துவம் ஆகியவற்றில் தொடர்ச்சியான பயிற்சியை மேற்கொள்ளுவ தற்கும் அவர்கள் வேண்டப்படுவர்.

4. தகுதிக்கான தேவைகள் :
தேருனர்கள்-
(அ) இலங்கைப் பிரசையொருவராக இருக்க வேண்டும்.
(ஆ) 2012, பெப்புருவரி 29 ஆந் திகதியன்று 18 வயதுக்கு குறையாம லும், 22 வயதுக்கு மேற்படாமலும் இருக்க வேண்டும்.
(இ) பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு தகுதியைக் கொண்டிருப்பதுடன், பின்வரும் தேவைகளைப் ப{ர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் :-
(i) சாதாரண பொதுச்சோதனையில் சித்தி அடைந் திருத்தல் வேண்டும்.
(ii) க. பொ. த. (சா. த.) பரீட்சையில் ஆங்கில மொழிப் பாடத்திற்கு குறைந்தபட்சம் விசேட சித்தியை (சீ) கொண்டிருக்க வேண்டும்.
(ஈ) குறைந்தபட்சம் பின்வரும் பௌதீக நியமங்களைத் திருப்திப்படுத்த வேண்டும் :

குறிப்பு.-

(விளையாட்டில் அல்லது வேறு துறைகளில் முதன்மை யான சாதனைகளைத் தேருனர் ஒருவர் கொண்டிருந்தால், பாதுகாப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளரினதும் மற்றும் ஜெனரல் சேர். ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகச் சபையின் தலைவரினாலும் மேற்படி பௌதீக நியமனங்கள் தளர்த்தப்பட முடியும்).

(உ) அவசியப்படும் மருத்துவ நியமனங்களுக்கு இணங்குதல்.- பாதுகாப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளரினதும் மற்றும் ஜெனரல் சேர். ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகச் சபையின் தலைவரினதும் திருப்திக்கு ஏற்ப மருத்துவச் சோதனையொன்றில் சித்தியடையுமாறு வெற்றிகரமான தேருனர்கள் வேண்டப்படுவர்.

(ஊ) திருமணமாகாதவர்.- (பயிற்சியின் கீழ் உள்ள வேளைகளில் திருமணம் செய்வதற்கும் அத்துடன் படை ஒழுங்குவிதிகளின்கீழ் அவ்வாறு செய்வதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படும்

5. சேவையின் நிபந்தனைகள்.- ஜெனரல் சேர். ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகத்தின் உத்தியோகத்தர் பயிற்சியாளர்களாக தெரிவுசெய்யப்பட்ட தேருனர்கள் சேர்த்துக்கொள் ளப்படுவார்கள். அவர்கள் 1981 ஆம் ஆண்டின் ஜெனரல் சேர். ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு கல்வி நிறுவனச் சட்டம் இல. 68 மற்றும் மேலும் பின்தொடரப்பட்ட திருத்தங்கள் ஆகியவற்றின்கீழ் சட்டங்கள், ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் கட்டளைகள் ஆகியவற்றுக்கு உட்படுவார்கள்.

6. சம்பந்தப்பட்ட பட்டத் திட்டங்களில் பட்டத்தைப் பெற்ற பின்னர் சேர்ந்துகொள்ளும் நேரத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட தேருனர்கள் அவர்கள் பதவிக்கு அமர்த்தப்பட்ட படையில் பாரப்படுத்தப்பட்ட பின்னர், பிரயோகிக்கத்தக்கவாறு கட்டாயமான காலமொன்றுக்கு சேவையாற்றுவ தற்கு இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசுடன் ஒப்பந்த மொன்றையும், உடன்படிக்கையொன்றையும் செய்துகொள்ள வேண்டும்.

7. மாதமொன்றுக்கு அண்ணளவாக ரூபா 24,000 கொண்ட சம்பளமும், படியும் உத்தியோகத்தர் பயிலுனர்களுக்கு கொடுப்பனவு செய்யப்படும். இதற்கு மேலதிகமாக, உத்தியோகத்தர் பயிலுனர்களுக்கு கட்டணமின்றி பின்வரும் வசதிகள் கிடைக்கச்செய்யப்படும் :-

(i) உணவு மற்றும் தங்குமிடம்
(ii) மருத்துவ வசதிகள்
(iii) சீருடைகள்
(iஎ) அதிகாரியின் வேலையாள் வசதிகள்
(எ) விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்கு வசதிகள்

8. இலங்கைத் தரைப்படை, கடற்படை, விமானப்படை ஆகியவற்றின் கிரமமான படைகளுக்கு பாரப்படுத்தப்பட்டதன் மீது, சேவைக் கொடுப்பனவு சட்டக்கோவையின் பிரகாரம் வரிசைப் பதவிக்கு பிரயோகிக்கத்தக்க சம்பளமும், படிகளும் அவர்களுக்கு கொடுப்பனவு செய்யப்படும் :-

(அ) லெப்டினன்ட் கேர்ணல்ஃ கொமாண்டர்ஃ விங் கொமாண்டர் ஆகிய வரிசைப் பதவியிலான உத்தியோகத்தர்களுக்கு குறித்தொதுக்கப்பட்ட சம்பள விகிதங்கள் வருமாறு :-

2ஃ லெப்டினன்ட்.- வருடமொன்றுக்கு ரூபா 2,11,800 பதில் துணை லெப்டினன்ட்.- வருடமொன்றுக்கு ரூபா
1,89,240

பைலட் அதிகாரி.- வருடமொன்றுக்கு ரூபா 2,29,200 லெப்டினன்ட்.- வருடமொன்றுக்கு ரூபா 2,75,220-30 ஒ 7,740-
ரூபா 5,07,420
துணை லெப்டினன்ட்.- வருடமொன்றுக்கு ரூபா 2,75,220- 30 ஒ 7,740-ரூபா 5,07,420
பிளையிங் அதிகாரி.- வருடமொன்றுக்கு ரூபா 2,75,220- 30 ஒ 7,740-ரூபா 5,07,420
கெப்டன்.- வருடமொன்றுக்கு ரூபா 3,21,660-24 ஒ 7,740-ரூபா 5,07,420
லெப்டினன்ட்.- வருடமொன்றுக்கு ரூபா 3,21,660-24 ஒ 7,740- ரூபா 5,07,420
பிளைட் லெப்டினன்ட்.- வருடமொன்றுக்கு ரூபா 3,21,660- 24 ஒ 7,740-ரூபா 5,07,420
மேஜர்.- வருடமொன்றுக்கு ரூபா 3,68,100-22 ஒ 7,740-ரூபா 5,38,380
லெப்டினன்ட் கொமாண்டர்.- வருடமொன்றுக்கு ரூபா 3,52,620-20 ஒ 7,740-ரூபா 5,07,420

ஸ்கொட்ரன் லீடர்.-

வருடமொன்றுக்கு ரூபா 3,52,620- 20 ஒ 7,740-ரூபா 5,07,420

லெப்டினன்ட் கேர்ணல்.-

வருடமொன்றுக்கு ரூபா 3,90,540- 17 ஒ 9,480-ரூபா 5,51,700

கொமாண்டர்.-

வருடமொன்றுக்கு ரூபா 3,62,100-15 ஒ 9,480- ரூபா 5,04,300 

விங் கொமாண்டர்.-

வருடமொன்றுக்கு ரூபா 3,62,100- 15ஒ9,480-ரூபா 5,04,300 

(ஆ) பின்வரும் படிகள் மாதாந்தம் கொடுப்பனவுக்குரியதாகும் :-
(i) தகுதிப்படி
(ii) பங்கீட்டுப் படி
(iii) ”தங்குமாறு”” கட்டளையிடப்பட்டவர்களுக்கு கலகப்படி
(திருமணமான உத்தியோகத்தர்களுக்கு மட்டும்)
(iஎ) சீருடை பராமரிப்புப் படி
(இ) பின்வரும் வசதிகள் கிடைக்கும்ஃ படிகள் கொடுப்பனவுக் குரியதாகும் :-
(i) ”உள்ளே வாழுமாறு”” கட்டளையிடும்போது இடவசதி (ii) வாடகைப்படி
(iii) சீருடைப்படி
(iஎ) அதிகாரியின் வேலையாட்கள் படி
(எ) ”தங்குமாறு”” கட்டளையிடப்பட்டவர்களுக்கு வேலை செய்யுமிடத்திலிருந்து

வீடு இருக்கும் நிலையத்திற்கு ஒரு மாதத்திற்கு மீளத்திரும்பும் கடமை ஆணைச்சீட்டு ஒன்று.

9. அவர்களது சம்பள எதிர்காலங்களினதும், சேவையின் நிபந்தனை களினதும் தொடர்பில் பின்வரும் ஒழுங்குவிதிகளினால் தரைப்படைஃ கடற்படைஃ விமானப்படையின் உத்தியோகத்தர்கள் ஆட்சிப்படுத்தப் படுவார்கள் :-

(i) தரைப்படைஃ கடற்படைஃ விமானப்படையின் வேதன சட்டக் கோவை

(ii) இலங்கை அரசாங்க வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட தரைப்படை கடற்படைஃ விமானப்படை உத்தியோகத்தர் களுக்கான நடைமுறையிலான ஒழுங்குவிதிகள்

(iii) இலங்கை அரசாங்க வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட நடைமுறையிலான தரைப்படைஃ கடற்படைஃ விமானப்படை ஓய்வ{தியம் மற்றும் பணிக்கொடைகள் சட்டக்கோவை

10. பயிற்சியின்போது, ஜெனரல் சேர். ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகத்தின் உப வேந்தரினாலும், அத்துடன் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட படைத் தளபதிகளால் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறு அத்தகைய பயிற்சியை மேற்கொள்வதற்கு உத்தியோகத்தர் பயிற்சியாளர்கள் அவசியப்படுத்தப்படுவர்.

11. பயிற்சியின் கீழுள்ள உத்தியோகத்தர் பயிற்சியாளர்கள் இலங்கையின் அல்லது வெளிநாட்டின் ஏதாவது பகுதிக்கு பயிற்சிக்காக அனுப்பப்படுவதற்கு பாத்திரவாளியாவார்கள்.

12. உள்ளே வாழுமாறு வழங்கப்பட்ட இடவசதியில் வாழுமாறு, ஜெனரல் சேர். ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக் கழகத்தினால் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட படைத் தாபனங்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட வழக்கமான வேலை முறையை பின்பற்றுமாறும் உத்தியோகத்தர் பயிற்சியாளர்கள் கேட்கப்படுவார்கள்.

13. மொழி தேவைப்பாடுகள்.

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் மொழிக் கொள்கைக்கு பயனை வழங்குவதற்காக ஏற்கனவே

செய்யப்பட்ட அல்லது இதன் பின்னகத்து செய்யப்படவுள்ள ஏதாவது விதிகளுடன் ஒழுங்குவிதிகளுடன் இணங்குமாறு தெரிவுசெய்யப்பட்ட தேருனர்கள் கேட்கப் படுவார்கள்.

14. ஆளடையாளத்தை நிரூபித்தல்.-

தமது ஆள் அடையாளத் தினை நிரூபிப்பதற்கான சான்றினைச் சமர்ப்பிக்குமாறு தேருனர்கள் கேட்கப்படுவார்கள். இந்நோக்கத்திற்கு ஆட்கள் பதிவுத் திணைக்களத் தினால் அல்லது தபால் மா அதிபரினால் வழங்கப்பட்டுள்ள அடையாள அட்டைகளும் மோட்டார் வாகனங்கள் பதிவாளரினால் வழங்கப்பட் டுள்ள வாகன மோட்டார் உத்தரவுப்பத்திரமும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

15. விண்ணப்பங்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் றறற.மனஉ.யஉ.டம என்ற இணைய தளத்திலிருந்து விண்ணப்பப்படிவமும், விபரங்களையும் தரவிறக்கம் செய்துகொள்ள முடியும்.

16. மொறட்டுவை, இலங்கை வங்கி, இடம கிளையின் நடைமுறைக் கணக்கு இலக்கம் ”9405831″” க்கு வரவு வைக்கப்படுவதற்கு ”ஜெனரல் சேர். ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தின்”” சார்பில் இலங்கை வங்கியின் ஏதாவது கிளைக்கு ரூபா 1,000 ஐ (ஆயிரம் ரூபா) கொடுப்பனவு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்ட பற்றுச்சீட்டொன்று சரிவர முழுமைப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்பங்களுடன் இணைத்து வைத்திருக் கப்பட வேண்டும்.

அடிப்படை தகுதியற்ற விண்ணப்பதாரிகளும் சரிவர நிரப்பப்படாததும், இத்தகவலின் நிபந்தனைகளின் பிரகாரம் இல்லாததுமான விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். விண்ணப்பக் கட்டணங்கள் மீளளிக்கப்பட மாட்டாது.

17. சரிவர முழுமைப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பிரதியொன்று டன் 2012, பெப்புருவரி 29 ஆந் திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன் பதிவுத்தபாலின் மூலம் ”பதிவாளர், ஜெனரல் சேர். ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம், கந்தவள தோட்டம், இரத்மலானை”” என்ற முகவரிக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.

உறையின் இடதுகை மேல் மூலையின் மீது ”பயிற்சிக்கான விண்ணப்பம்”” மற்றும் விண்ணப்பித்துள்ள பிரிவு ஆகியன குறிக்கப்பட வேண்டும். இறுதித் திகதியின் பின்னர் கிடைக்கின்ற அல்லது இந்த அறிவித்தல்களின் தேவைகளுக்கு இணங்காத விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும்.

18. பிறப்புப் பதிவின் சான்றுப்பத்திரங்களின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகள், க. பொ. த. (சா. த.) மற்றும் க. பொ. த. (உ. த.) பெறுபேற்றுத் தாள்களின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழக அனுமதி (ஆம்) தகுதிக்கான சான்றுப்பத்திரத்தின் கடிதம் ஆகியவற்றுடன் விண்ணப்பங்கள் அனுப்பப்பட வேண்டும்.

19. ஜெனரல் சேர். ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக் கழகத்தின் முகாமைத்துவச் சபையினால் நியமிக்கப்பட்ட தெரிவுக் குழுவினால் நிர்ணயிக்கப்பட்டவாறு மதிப்பாய்வு மூலப்பிரமாணத்தின் பிரகாரம் அவசியப்பட்ட நியமனங்களைச் சாதித்த தேருனர்கள் மத்தியிலிருந்து ப{ர்வாங்க தெரிவுசெய்யப்படும்.

தெரிவுசெய்யப்பட்ட தேருனர்கள் ஜெனரல் சேர். ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தின் முகாமைத்துவச் சபையினால் குறித்துரைக்கப் பட்டவாறு சோதனைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப் படுவார்கள்.

ஜெனரல் சேர். ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகத்தின் முகாமைத்துவச் சபையினால் நியமிக்கப்பட்ட இறுதித் தெரிவுக்குழுவினால் இறுதித்தெரிவு செய்யப்படும்.

20. நேர்முகப் பரீட்சைகளுக்கும், சோதனைகளுக்கும் தெரிவுசெய்யப் படும் தேருனர்களுக்கு அத்தகைய நேர்முகப் பரீட்சைகளின் இடங்கள், நேரங்கள் மற்றும் திகதிகள் ஆகியன எழுத்தில் அறிவிக்கப்படும். இந்நோக்கத்திற்கு விண்ணப்பதாரிகளுக்கு பிரயாண அல்லது வேறு செலவினங்கள் கொடுப்பனவு செய்யப்படமாட்டா.

21. தேருனர் ஒருவரை சிபார்சு செய்வதற்கு யாரேனும் ஒருவர் விரும்பினால், அவருக்கு நற்சான்றிதழை வழங்குவதன் மூலம் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும். ஏதாவது வகையில் ஆதரவு திரட்டுதல் தகைமை நீக்கமாக விளங்கும்.
22. விண்ணப்பங்களின் பெறுகை கிடைத்தமை பற்றி அறிவிக்கப்பட மாட்டாது. விண்ணப்பங்களின் நிராகரிப்பு தொடர்பில் கடிதப் போக்குவரத்து அல்லது விசாரணைகள் வரவேற்கப்படமாட்டாது.

கோத்தாபய ராஜபக்ஷ
ஆர்டபிள் { யபீ, ஆர்எஸ்பீ, பிஎஸ்சீ பாதுகாப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்தி
அமைச்சின் செயலாளர் மற்றும் முகாமைத்துவச் சபையின் தலைவர், ஜெனரல் சேர். ஜோன் கொத்தலாவல
பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.